ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL FORMOS 094/A PASKIRTIES PAKEITIMO

DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS  PAŽYMOS FORMĄ Nr. 094/A

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ TVARKOS APRAŠAS

„STUDENTŲ SKATINIMAS” FINANSAVIMO TVARKA

ANYKŠČIŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ  VEŽIOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS APRAŠAS

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKA

DĖL PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR ANYKŠČIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS GIMNAZIJOJE

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJA MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA

DĖL MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PRAŠYMŲ PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMUI NAGRINĖTI TVARKOS PATVIRTINIMO

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJA MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA (pagal metodines grupes)

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL MOKYMOSI KRŪVIŲ MAŽINIMO VEIKLOS PLANO

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO