Individualios konsultacijos vyksta 9 kab. 
Antradieniais  1-2-3-4 pamokos
Ketvirtadieniais  5-6-7-8 pamokos
Karjeros specialistė : Irena Tutkuvienė

 

Anykščių Jono Biliūno gimnazija nuo 2012m. dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

 

Ugdymo karjerai centro tikslas :

Ugdymo karjerai programos  tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi  krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai: 

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
• organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

Ugdymo karjerai organizavimas

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo ugdymo karjeros koordinatorė Irena Tutkuvienė ir ugdymo karjerai grupė: Direktorės pavaduotoja ugdymui – Z.Mažvilienė, socialinė pedagogė – J.Baltrūnaitė.

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis tam skirtomis internetinėmis  svetainėmis (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt, ir kt.).

Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą. Mokiniai gali rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, suderintus su ugdymo karjerai  veiklomis.

Naudingos nuorodos:

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė,

www.lamabpo.lt - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui,

www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema,

www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,

www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos,

www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje,http://ec.europa.eu/ploteus/portal;

www.euroguidance.com     – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje,

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas – Profesijos vadovas,

www.stojimai.lt;

www.studijos.lt

Naujienos:

Jau veikia nauja ugdymo karjerai informacinė svetainė! 

Joje galima rasti įdomių žaidimų, testų, filmukų apie įvairias profesijas. 

Svetainės adresas: http:// http://www.mukis.lt/

Neakivaizdinės mokyklos:

Jaunųjų biochemikų, Jaunųjų ekologų, Neakivaizdinė aplinkosaugos mokykla „Žalioji studija“, Gamtos žurnalistų mokykla , Gamtos mokslų vadybos mokykla
Neakivaizdinė chemijos mokykla "Pažinimas"
Neakivaizdinė fizikos mokykla "Fotonas"
Neakivaizdinė gidų mokykla, neakivaizdinė archeologų mokykla
 

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė):

•informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
•biotechnologijos;
•ekologija;
•bankininkystė, finansų analizė;
•aptarnavimo sferos vadyba;
•energijos gamyba ir skirstymas;
•alternatyvioji energetika;
•statyba, statybinių medžiagų gamyba;

•cheminės technologijos;