BENDRUOMENĖS CENTRO TARYBA

 Genovaitė Tumienė - pirmininkė

  1. Rimutė Stanislavovienė
  2. Tamara Božok
  3. Alina Žvirblienė
  4. Jolita Baltrūnaitė
  5. Gitana Bužinskienė


ĮSTATAI

 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1.Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės centras (toliau įstatuose-Centras) yra savarankiška, savanoriška visuomeninė, nepelno organizacija, savanoriškas Lietuvos Respublikos piliečių susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkint bei įgyvendinti.
1.2.Centras veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais įstatais.
1.3.Centras laikomas įsteigtu nuo jo įstatų įregistravimo momento ir yra juridinis asmuo, kuris turi savo balansą, antspaudą su pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
1.4.Centras už savo prievoles atsako visu turimu turtu. Jis neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Centro prievoles. Centras padaręs žalą fiziniams bei juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.
1.5.Centras savo santykius su kitomis organizacijomis ir fiziniais bei juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ir susitarimų forma.
1.6.Centras gali steigti savo padalinius, įmones, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
1.7.Centro veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.8.Teisinė forma- Asociacija.
1.9.Centro buveinė: Liudiškių g. 49, LT-29126, Anykščiai. 

2 straipsnis. Veiklos tikslai

2.1.Centro veiklos tikslai:
2.1.1.Vienyti gimnazijos bendruomenės pastangas kaupiant lėšas Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės veiklai plėtoti.
2.1.2.Remti Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojų, mokinių, pagalbos mokiniui specialistų, kitų darbuotojų ir tėvų inovacijas ugdymo procesui tobulinti.
2.1.3.Skatinti Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bei jos bendruomenės kaitos procesus.
2.1.4.Organizuoti mokomąją veiklą Anykščių rajone vaikų, jaunimo ir suaugusių tarpe.
2.1.5.Remti ir ginti narių interesus.
2.1.6.Išvystyti kryptingą mokomąją, informacinę bei pažintinę veiklą su vaikais ir jaunimu.
2.2.Centras, įgyvendindamas savo tikslus, atlieka šias funkcijas:
2.2.1.Koordinuoja Centro narių veiklą.
2.2.2.Skatina naujų narių priėmimą.
2.2.3.Steigia vaikų, jaunimo ir suaugusių grupes Centro viduje.
2.2.4.Savo veiklą orientuoja į saviraiškos tobulinimą, organizuoja kursus.
2.2.5.Telkia visuomenės pastangas su Centro veikla susijusiomis problemomis spręsti, dalyvauti projektuose.
2.2.6.Vykdo altruistinę ir filantropinę veiklą, gauna paramą iš respublikos ir užsienio organizacijų, pavienių asmenų, organizuoja įvairias labdaros akcijas.
2.2.7.Organizuoja kultūrinius ir sportinius renginius.
2.2.8.Perka, gauna paramą ar kitaip teisėtai įgyja savo veiklai reikalingą turtą, jį nuomoja, valdo ir juo disponuoja.
2.2.9.Centras turi teisę gauti lėšų ar kitokio turto iš visuomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, fondų taip pat fizinių bei juridinių asmenų.
2.3.Centras vykdo veiklą tokiose srityse:
2.3.1.Pagrindinė veikla: kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99); sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);
2.3.2.Kita veikla: Švietimas (85), Nuoma ir išperkamoji nuoma (77), Mažmeninė prekyba, išskyrus variklių transporto priemonių ir motociklų prekyba (47), Apgyvendinimo veikla (55), Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (56), Leidybinė veikla (58), Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla (79), bei kita paslaugų ir komercinė veikla nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų.
2.3.3.Jei veiklai, numatytai Centro įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tokią licenciją (leidimą) Centras privalo turėti.  

3 straipsnis. Nariai. Jų teisės ir pareigos

3.1.Centro nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems yra sukakę 16 metų ir kurie yra suinteresuoti Anykščių Jono Biliūno gimnazijos plėtra.
3.2.Kiekvienas Centro narys turi teisę:
3.2.1.Dalyvauti ir balsuoti Centro visuotiniame narių susirinkime.3.2.2.Naudotis Centro teikiamomis paslaugomis.
3.2.3.Susipažinti su Centro dokumentais ir gauti visą Centro turimą informaciją apie jos veiklą.
3.2.4.Bet kada išstoti iš Centro. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Centro nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.2.5.Rinkti ir būti renkami į visus renkamus Centro organus.
3.2.6.Teikti pasiūlymus dėl Centro veiklos.
3.2.7.Nustatyta tvarka naudotis Centro žinioje esančia informacija.
3.2.8.Dalyvauti Centro rengiamose šventėse bei masiniuose renginiuose.
3.2.9.Laisvai išstoti iš Centro.
3.2.10.Nutarimą dėl pašalinimo iš Centro apskųsti visuotiniam narių susirinkimui.
3.2.11.Kitas teisės aktuose nustatytas teises.
3.3.Centro narys privalo:
3.3.1.vykdyti Centro įstatų reikalavimus;
3.3.2.aktyviai dalyvauti Centro veikloje;
3.3.3.mokėti nario mokestį;
3.3.4.saugoti ir taupyti Centro turtą;
3.3.5.apie išstojimą iš Centro informuoti Centro Pirmininką;
3.3.6.kurti ir kaupti idėjas bei projektus Anykščių Jono Biliūno gimnazijos plėtrai;
3.3.7.gavus Centro Pirmininko įgaliojimus, atstovauti gimnazijos bendruomenei;
3.3.8.ieškoti finansavimo ir kitokių paramos gimnazijai šaltinių.
3.4.Centro narys Pirmininko sprendimu už įstatų nesilaikymą gali būti pašalintas iš Centro.

4 straipsnis. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

4.1.Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinta atskiru dokumentu.

5 straipsnis. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos

5.1.Centro nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai.
5.2.Į narius priima Centro Pirmininkas, gavęs raštišką asmens prašymą.
5.3.Kiekvienas Centro narys turi teisę bet kada išstoti iš Centro, pranešant apie tai raštu Centro Pirmininkui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Centro nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5.4.Už įstatų pažeidimus Centro nariams Centro pirmininkas gali taikyti šias priemones;
5.4.1.sustabdyti narystę Centre;
5.4.2.pašalinti ar išbraukti iš Centro narių.
5.5.Centro narys šalinamas ar išbraukiamas iš Centro, jei:
5.5.1.dvejus metus be pateisinamos priežasties nesumokėjo nario mokesčio;
5.5.2.Centro narys nustoja juo buvęs pagal jo paduotą pareiškimą.
5.6.Centro narį šalina Centro narių visuotinis susirinkimas.  

6 straipsnis. Valdymas 

6.1.Centras įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir Centro steigimo dokumentus.
6.2.Įstatymų ir Įstatų numatytais atvejais Centras gali įgyti civilines teises ir pareigas per savo narius.
6.3.Centro struktūra:
6.3.1.Centro visuotinis narių susirinkimas;
6.3.2.Vienasmeninis valdymo organas- Centro pirmininkas;
6.3.3.Gali būti patariamasis valdymo organas-Centro Taryba.
6.4.Už Centro nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginta. 

7 straipsnis. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija 

7.1.Aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
7.2.Centro visuotinį narių susirinkimą šaukia Centro pirmininkas arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 Centro narių.
7.3.Centro visuotinis susirinkimas:
7.3.1.priima, papildo ir keičia Centro įstatus;
7.3.2.renka ir atšaukia Centro pirmininką;
7.3.3.skiria ir atšaukia revizorių;
7.3.4.išklauso ir svarsto Centro pirmininko ir revizoriaus ataskaitas.
7.3.5.nagrinėja skundus dėl pašalinimo iš Centro;
7.3.6.svarsto kitus Centro veiklos klausimus, numato tolesnes Centro veiklos kryptis;
7.3.7.nustato Centro narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
7.3.8.tvirtina Centro metinę finansinę atskaitomybę.
7.3.9.priima sprendimus dėl stojimo į Lietuvos Respublikos ir tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams;
7.3.10.priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.3.11.priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.3.12.visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Centro visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;
7.4.Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Centro organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų. 

8 straipsnis. Teisė dalyvauti visuotinime narių susirinkime 

8.1.Visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Centro nariais , asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys.
8.2.Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys Centro nariai registruojami visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąraše. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
8.3.Visuotiniame narių susirinkime gali kalbėti Centro pirmininkas, revizorius, Centro klubo nariai, kiti asmenys. 

9 straipsnis. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka 

9.1.Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo vieta turi būti savivaldybės teritorijoje, kurioje yra buveinė.
9.2.Eilinis visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas vienąkart į metus, eilinio visuotinio susirinkimo datą nustato ir susirinkimą organizuoja Centro pirmininkas.
9.3.Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas Centro pirmininko arba 1/3 Centro narių reikalavimu. Centro visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Centro įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Centro narys ar valdymo organas.
9.4.Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Centro pirmininkui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo dienotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
9.5.Centro pirmininkas, nariai ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį narių susirinkimą, pateikia Centrui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinį narių susirinkimo sušaukimą parengti.
9.6.Pranešime apie visuotinį narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
9.6.1.Centro pavadinimas, buveinės adresas ir kodas;
9.6.2.susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
9.6.3.susirinkimo darbotvarkė;
9.6.4.visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
9.6.5.Centro organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Cenro narių visuotinį susirinkimą.
9.7.Pranešimas apie Centro visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas viešai Centro buveinės vietos laikraštyje arba įteiktas kiekvienam nariui, ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos.
9.8.Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Centro nariams turi būti pranešta įstatuose nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šaukiamo visuotinio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 7 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 20 dienų nuo įvykusio narių susirinkimo dienos. 

10 straipsnis. Visuotinio narių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka

10.1. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Centro narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu.
10.2.Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tada Centro pirmininkas nustato, kada turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Centro narių.
10.3.Kiekvienas visuotinis narių susirinkimas išrenka susirikimo pirmininką ir sekretorių.
10.4.Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Centro nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
10.5.Balsavimas visuotiniame narių susirinkime yra atviras.
10.6.Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, išskyrus Įstatų numatytus atvejus, laikomi priimti, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
10.7.Visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų:
10.7.1.dėl Centro Įstatų keitimo;
10.7.2.dėl Centro pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). 

11 straipsnis. Pirmininkas 

11.1. Centro darbui tarp susirinkimų vadovauja pirmininkas.
11.2.Pirmininką renka dvejiems metams Centro visuotinis narių susirinkimas.
11.3.Centro pirmininkas:
11.3.1.atstovauja Centrui teisme, valstybės valdžios institucijoje, banko (kredito) įstaigose, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis gavęs Tarybos pritarimą;
11.3.2.šaukia visuotinius susirinkimus;
11.3.3.rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Centro veiklos ataskaitą;
11.3.4.priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
11.3.5.sudaro sandorius Asociacijos vardu;
11.3.6.disponuoja Centro lėšomis ir pasirašo dokumentus;
11.3.7.skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
11.3.8.tvarko Centro turtą ir visą kitą, kas susiję su Centro veikla;
11.3.9.vykdo Centro visuotinių susirinkimų nutarimus.


14 straipsnis. Veiklos ataskaita

1.1.Centro pirmininkas parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą.
1.2.Ši ataskaita yra vieša.
1.3.Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Centras turi sudaryti sąlygas Centro buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
1.4.Centro veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1.4.1.informacija apie Centro veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
1.4.2.Centro narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
1.4.3.Centro metinė finansinė atskaitomybė;
1.4.4.samdomų Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
1.5.Centro veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

15 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie veiklą pateikimo nariams tvarka

15.1.Centro nariui pareikalavus, pirmininkas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, veiklos ataskaitas, visuotinių narių susirinkimų protokolus, narių sąrašą bei kitus Asociacijos dokumentus, bei suteikti visą Centro turimą informaciją.
15.2.Dokumentai ir kita informacija apie Centro veiklą, su kuriais reikia supažindinti Centro narius, viešai skelbiami Centro buveinėje, Centro organizuojamų renginių metu, o esant būtinumui gali būti viešai paskelbti Centro buveinės vietos laikraštyje arba įteikiami kiekvienam nariui pasirašytinai ar išsiunčiami registruotu laišku.

16 straipsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

16.1.Vieši skelbimai, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
16.2.Kiti vieši skelbimai ir Centro pranešimai gali būti skelbiami Centro buveinės vietos laikraštyje.
17 straipsnis. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
17.1.Sprendimą dėl Centro filialo ar atstovybės steigimo bei jų veiklos nutraukimo gali priimti tik visuotinis narių susirinkimas.
17.2.Centro filialas ar atstovybės steigiamos, jų veikla nutraukiama Lietuvos Civilinio kodekso, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
17.3.Filialų ir atstovybių, kurių veikla buvo nutraukta, turtas ir lėšos atitenka Centrui.

18 straipsnis. Įstatų keitimo tvarka

18.1.Sprendimą dėl Centro įstatų keitimo ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Centro narių balsų dauguma gali priimti tik visuotinis narių susirinkimas;
18.2.Įsteigto Centro pakeistus įstatus pasirašo Centro pirmininkas arba visuotinių narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
18.3.Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Centras juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (nauja redakcija).
18.4.Įstatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas netvirtinamas.

19 straipsnis. Turto, lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

19.1.Centro lėšas sudaro:
19.1.1.metinis nario mokestis;
19.1.2.fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos;
19.1.3.lėšos gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
19.1.4.nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;
19.1.5.kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
19.1.6.skolinto kapitalo lėšos;
19.1.7.kitos teisėtai gautos lėšos;
19.1.8.materialinės vertybės įgytos už asociacijos lėšas.
19.2.Centrui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Centro įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
19.3.Centrui draudžiama:
19.3.1.neatlygintinai perduoti Centro turtą nuosavybėn Centro nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, Centro darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
19.3.2.mokėti Centro steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Centro turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
19.3.3.Centro turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatytmą, skirstyti Centro nariams, Centro darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
19.3.4.suteikti paskolas, įkeisti Centro turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Centro prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
19.3.5.skolintis pinigų iš Centro nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų.
19.3.6.skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
19.3.7.pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra paramos gavėjas;
19.3.8.parduoti Centro turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra paramos gavėjas;
19.3.9.steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
19.3.10.vykdyti valstybės ir savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
19.3.11.vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
19.3.12.ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;
19.3.13.Centro pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Centras šiuos pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Centras negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Centro įstatuose yra nustatyta, tikslams.

20 straipsnis. Veiklos kontrolė

20.1.Centro finansinės-ūkinės veiklos kontrolę atlieka revizorius.
20.2.Revizorių renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas 2 metams.
20.3.Revizoriaus funkcijos:
20.3.1.ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Centro finansinės- ūkinės veiklos reviziją;
20.3.2.teikia ataskaitą Centro visuotiniam susirinkimui;
20.3.3.visuotinio susirinkimo pavedimu atlieka bet kokius Centro veiklos patikrinimus.

21 staripsnis. Pertvarka ir likvidavimas

21.1.Centras pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
21.2.Vienu metu Centras negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.
21.3.Jeigu Centre liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Centras turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinio asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
21.4.Likęs Centro turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Centro narių reikalavimus dėl Centro turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Centro išregistravimo iš Juridinio asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Centrą.
21.5.Centro likvidatorius privalo:
21.5.1.viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ apie Centro likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;
21.5.2.sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
21.5.3.perduoti likusį Centro turtą  Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
21.5.4.sudaryti Centro likvidavimo aktą. Centro likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
21.5.5.perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
21.5.6.pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui Centro likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Centrui išregistruoti. 

Kiti įstatuose neaptarti Centro veiklos ir valdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.