DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYTOJŲ IR KITŲ UGDYMO PROCESE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ KVALIFIKACIJAI TOBULINTI

DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO VISUOMENEI MYKOLO RIOMERIO UNIVERSITETO TEISĖS MOKYKLOJE

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokytojų darbo užmokesčio fondas auga vidutiniškai 10 proc

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa 

Dėl teikiamų paslaugų įkainių švietimo įstaigose

Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą.

Dėl informacijos apie vaikus viešinimo

Visiems apie korupciją

Dėl socialinės informacinės kampanijos "Pirmiausia išklausyk"

ATMINTINĖ DĖL NESIMOKANČIŲ VAIKŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS VYKDYMO

KAIP PADĖTI VAIKUI, KURIO MAMA AR TĖTIS GIRTAUJA

SMURTO PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO  TVARKOS APRAŠAS

DĖL Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO FINANSAVIMO TĘSTINUMO IR PLĖTROS

Dėl psichologinės  pagalbos teikimo

Dėl nepilnamečių suicidinio elgesio ženklų

Įsakymas dėl antikorupcinio švietimo paskaitų ir seminarų organizavimo 

DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ

Dėl olimpiadų ir konkursų

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudėtis ir  veiklos reglamentas

Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo

Vaikų maitinimo organizavimas

Parama mokinio reikmėms įsigyti

Anykščių Švietimo Pagalbos Tarnybos renginių planas 2019 m. lapkričio mėnesiui

Anykščių rajono švietimo priemonių planas 2019 metų lapkričio mėnesiui

*****

Ketinate ar teikiate švietimo / mokymo individualias paslaugas?

Primename, jog gyventojai, teikiantys švietimo / mokymo individualias paslaugas, t. y. vykdantys individualią veiklą, privalo registruotis į mokesčių mokėtojų registrą ir pasirinkti  priimtiniausią  individualios veiklos vykdymo formą: įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą (Švietimo veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 red. ‒ 85** kodas) arba individualios veiklos vykdymui įsigyti verslo liudijimą (veiklos rūšis -103 Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla). Individualią veiklą ar verslo liudijimą įsigyti galima prisijungus prie Mano VMI ar atvykus į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį. Siūlome peržiūrėti vedlius, paaiškinančius, kaip per Mano VMI įsigyti verslo liudijimą ar įregistruoti individualią veiklą.

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta  leidinyje, kurį galite rasti https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb → Leidiniai → Gyventojų pajamų mokestis → Individuali veikla ir verslo liudijimai → Leidinys „Laisvojo mokytojo (trenerio) individualios veiklos vykdymo ypatumai“.

Valstybinė mokesčių inspekcija individualią veiklą vykdantiems gyventojams 2019 metais pristato naują e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite http://www.vmi.lt/cms/virtualus-buhalteris-i.aps.

Savarankiškai aktualią informaciją Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamų mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.

Aktuali informacija apie mokesčių reformą http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-pakeitimai-nuo-2019-m.

****

Spec. poreikių mokiniams  pritaikytos programos forma

 individualizuotos programos forma

Ilgalaikių planų forma

Neformaliojo švietimo plano forma

Klasės veikla

*****

Švietimo pagalbos tarnybos priemonių planai

2020 m.

Sausis  • Vasaris  • Kovas   • Balandis  • Gegužė  • Birželis 

 

 Švietimo skyrius priemonių planai 

2020 m.

• Sausis  • Vasaris  • Kovas  • Balandis • Gegužė • Birželis 

 

„Mokytojo TV“ laidos:

Erdvė mokyklų tobulėjimui

Laidos tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei asociacijos pagrindu veikiantį Kokybės siekiančių klubą, jo teikiamas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes mokykloms ir atskiriems švietimo bendruomenės nariams, suinteresuotiems mokyklų veiklos kokybės užtikrinimu ir tobulinimu ir pripažįstantiems mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo idėją.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/kokybes-siekianciu-mokyklu-klubas.html 

Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška

Laidos tikslas – apsvarstyti mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos reikšmę kvalifikacijos tobulinimo(si) procese.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/mokytoju-mokejimo-mokytis-kompetencijos.html 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė

Laidos tikslas – aptarti, kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai tiriami bendrojo ugdymo įstaigose, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančiose institucijose ir kaip planuojamas šių poreikių įgyvendinimas.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo.html 

Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei

Laidos tikslas – aptarti mokyklų veiklos vertinimo poveikį veiklos kokybei, įsivertinimo ir išorinio vertinimo tarpusavio sąveiką, skatinančią mokyklos pažangą, pagalbos mokykloms poreikį ir galimybes.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo.html 

Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms

Laidos tikslas – aptarti, kaip panaudoti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlai sudaryti.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/mokyklu-isivertinimo-duomenys.html 

Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė

Laidos tikslas – pristatyti vertintų specialiųjų mokyklų ir mokyklų, turinčių specialiąsias klases, išorinio vertinimo duomenis.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/06/pagalba-mokiniui-mokykloje-specialiuju.html 

Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?

Laidos tikslas – pristatyti bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą už 2016–2017 mokslo metus arba 2017 kalendorinius metus, atkreipti dėmesį į pažangos matavimo ypatybes.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/11/kaip-mokyklos-isivertina-ir-matuoja.html 

Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės

Laidos tikslas – pristatyti pagrindines tyrimų apie Lietuvos mokyklų savarankiškumo laipsnį išvadas, pateikti įžvalgų apie realius mokyklų savarankiškumo poreikius, savarankiškumo realizavimo kliuvinių įveikimą.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/12/savarankiska-mokykla-lietuvoje-tarp.html

 

Leidiniai:

Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Leidinyje pateikiama projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ir jas konsultavusių švietimo ekspertų įžvalgos. Vienas veiksmingiausių mokytojų mokymosi būdų yra mokymasis iš kolegų, mokymasis darbo aplinkoje. Mokytojų mokymuisi taikytas „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ metodas. Projekto esmė – pasitikrinti, kokią įtaką mokytojų mokymasis daro mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams?

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Projektas-%E2%80%9EBesimokantys-mokytojai-besimokantys-mokiniai%E2%80%9C-1.pdf 

Projektas „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“. Metodinės rekomendacijos planuojant ir organizuojant mokyklos įsivertinimą

Leidinyje apibendrinta projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ieškant atsakymų į klausimus: kokios yra konkrečios mokyklos tobulėjimo krypties gairės? Kaip mokykloje suprantama geros mokyklos sąvoka, jos rodikliai? Kokie yra jos planuojami pažangos rodikliai? Kokia yra mokyklos pasiekta pažanga? Pagrindinis šio leidinio turinys – rodiklių sampratos atskleidimas, konkretūs mokyklų pateikti pavyzdžiai su kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais bei informacijos šaltiniais.

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2017/12/Leidinys-1.pdf

 

Straipsniai:

Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė savo straipsnyje mokyklų išorinį vertinimą prilygina vizitui pas gydytoją. Mokyklų išorinis vertinimas yra priemonė, padedanti nustatyti mokyklos privalumus ir trūkumus, išryškinanti tobulinimo galimybes. Kaip teigia autorė, mokyklų išorinio vertinimo metu sukaupiama labai daug duomenų, tačiau tik naudojami duomenys kuria pridėtinę vertę. Tad kokie klausimai vis dar kyla ir po dešimties metų?

Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją. Švietimo naujienos, Nr. 2 (368), (5–6 p.).

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/01/02_Sv-Naujienos-368.pdf 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė savo straipsnyje išryškina svarbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmenį lyderystės mokymosi labui kontekste, apžvelgia daugiau kaip dešimtmetį vykstančius institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesus, veiklos įsivertinimą institucijoje prilygina mokymuisi.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai. Švietimo naujienos, Nr. 10 (376), Švietimo panorama (2–3 p.).

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/11/10_Sv-Panorama-376.pdf