Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vykdomo Erasmus+ projekto „Įtraukiantys mokymo metodai aktyvių mokinių ugdymui“ darbo stebėjimo vizitas vyko Institut Torrent de les Briuxes mokykloje, įsikūrusioje Santa Coloma de Grament mieste. Kovo 7-11 dienomis gimnazijos direktorė

Regina Drūsienė, informacinių technologijų mokytoja Asta Fjellbirkeland ir kino pamokų mokytoja bei bibliotekininkė Renata Miškinienė stebėjo mokytojų pamokas bei susipažino su ugdymo proceso organizavimu.

Pagrindiniame ugdyme didelis dėmesys skiriamas mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui ir projektiniam mokymui, viduriniame (bakalaureato klasėse) – akademiniams pasiekimams. Mokiniai, besimokantys bakalaureato klasėse, siekia tęsti studijas aukštojoje mokykloje.

Dvi savaites iki mokslo metų pradžios mokytojai tariasi ir planuoja bendrus projektus bei, kokias kompetencijas ugdys. Tokiu būdu vyksta dalykų integracija. Projektų temos organiškai išplaukia iš realaus gyvenimo aktualijų: emocinio raštingumo ugdymas, tvaraus ekologinio gyvenimo būdo propagavimas, kultūrinis pažinimas veikiant ir kt. Kalbų mokytojai organizuoja kalbų savaites, kurių metu vyksta susipažinimo su pasaulio kalbomis užsiėmimai.

Mokykloje mokosi skirtingų tautybių ir kultūrų mokiniai, todėl anglų kalbos žinios labai skirtingos. Anglų kalbos mokymas  vyksta 3 lygiais, kuriuos nustato mokytojų paruoštas diagnostinis testas. Visi mokiniai, nepriklausomai nuo klasės, suskirstomi į grupes pagal anglų kalbos žinias. Pasiekęs geresnių rezultatų, mokinys perkeliamas į aukštesnį lygį bet kada mokslo metų eigoje.

Mokykloje ugdymas vyksta be vadovėlių, kiekvienas mokinys ir mokytojas aprūpinamas asmeniniu kompiuteriu. Mokytojai juos tikslingai naudoja pamokose ir pertraukų metu. Klasėje mokytojai savo asmeninį kompiuterį prisijungia prie skaitmeninės lentos ir veda pamoką naudodamiesi valstybiniu lygmeniu parengtais mokymo(si) resursais virtualioje aplinkoje. Stebėtose pamokose mokiniai jautėsi laisvai, atsipalaidavę, buvo aktyvūs diskusijose pamokos tema ir kėlė rankas norėdami išsakyti savo poziciją, neslėpė savo emocijų ir temperamento. Tokiose pamokose ypač svarbus mokytojo vaidmuo ir jo kompetencijos. Mokytojai pamokose buvo ramūs, atsipalaidavę, betarpiškai bendravo su mokiniais, profesionaliai moderavo diskusijas.

 Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo turinio planavimui. Kiekvienas mokytojas 5 valandas per savaitę dirba darbo grupėse, kur aptaria ir planuoja bendras veiklas ir priima išdiskutuotus sprendimus.

Mokykloje dirba daug jaunų mokytojų, nemažai vyrų. Mokytoju gali dirbti ir kitų profesijų atstovai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir norintys išbandyti save šioje profesijoje. Juos konkurso tvarka priima į darbą mokykla vienerių metų laikotarpiui. Katalonijoje nuolatiniam darbui priimami mokytojai tik išlaikę valstybinį kvalifikacijos egzaminą, kurio reikalavimai panašūs į Lietuvos mokyklų vadovų kompetencijų vertinimą. Egzaminą išlaiko tiek mokytojų, kiek yra laisvų darbo vietų Katalonijos mokyklose. Juos į darbą priima valstybė ir suteikia teisę konkurso būdu rinktis mokyklą pastoviam darbui.

Pamokos mokykloje vyksta nuo 8.15 iki 14.45. Ugdymo proceso metu mokinys negali palikti mokyklos teritorijos be tėvų sutikimo, mokykla rakinama. Pertraukų metu mokiniai laiką leidžia vidiniame lauko kieme, kuriame žaidžia kamuoliu, bendrauja, užkandžiauja, retas kuris naudojasi mobiliu telefonu. Sumuštinių, bandelių ir gėrimų galima įsigyti mokyklos bufete. Mokyklos fojė stovi darbo stalai bei keletas minkštasuolių, kur ilsisi bei dirba mokytojai ir mokiniai. Čia pat vyksta ir konsultacijos. Aplinka nėra itin jauki, trūksta augalų, visuose kabinetuose vyrauja ta pati oranžinė spalva, metalinės durys, nėra paveikslų, labai skurdi biblioteka. Mokytojai dirba savo kabinetuose, tačiau mažai dalyko vizualinės informacijos.

Įgijome veiklų planavimo, naujų aktyvių metodų taikymo ugdyme patirties, kurios prireiks atnaujinat ugdymo turinį mūsų gimnazijoje.

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai, Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis.  Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytoja Renata Miškinienė