Psichologinė pagalba šeimai

Gimnazijos psichologė Dovilė Varkalienė susitinka su mokiniais ir jų tėvais.

Konsultavimo laikas:

Pirmadieniais – trečiadieniais 9–12 val.
Ketvirtadieniais 14–16 val.

Kviečiame tėvus registruotis iš anksto ir sutarti dėl Jums tinkamo laiko: 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba https://www.facebook.com/Dolija.var/

 

Mokykloje dirbančio psichologo darbo tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.
Gimnazijos psichologo pagrindinės darbo kryptys:

1. Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

2. Bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
4. Rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
5. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
6. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
7. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
9. Reikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
10. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius

Kada kreiptis į psichologą?
Jei mokinys turi bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ir tėvais.
Kai jaučiasi vienišas.
Kamuoja nerimas, depresija, stresas.
Turi mokymosi sunkumų.
Jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes.
Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.

 

 

„Tėvų linija“ – konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. Specialistai pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jei reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Tėvų linija

Rekomenduojamos knygos


Gordon Th. Kaip tapti gerais tėvais.( Vilnius, 2008)

 

Dreikurs R., soltz V. Laimingi vaikai. iššūkis tėvams, (Vilnius,2008)

Faber A. ir Mazlish E. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų.

(Vaga, 2017)

Gippenreiter J.  Bendrauti su vaiku. Kaip? Auklėjimas be prievartos. (2016)

Kurienė A. Kaip užauginti žmogų. (Alma littera, 2017)

Murauskienė R.(Ne)tobulos mamos užrašai. (Alma Littera, 2017)

Campbell R. Kaip mylėti savo paauglį. (Katalikų pasaulio leidiniai, 2008)

Miller A. Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška. (Vaga, 2015)

Elaine N. Aron Itin jautrus vaikas. (Sofoklis, 2017)

Pieper M. H. Išmintinga meilė. (Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011)

Chapman G. Penkios meilės kalbos. Kaip suprasti ir išmokti meilės kalbą. (Alma littera,2017)

John W. James, Russell Friedman su dr. Leslie Landon Matthews  Kai sielvartauja vaikai. (Tyto Alba, 2007).

Forward S., Burk C. Toksiški tėvai. ( Vaga, 2014)

Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius ( Obuolys, 2017)

 

Rekomenduojamos paskaitos:

 

Paskaita „Paauglystės grimasos“ (Šeimos santykių psichologas Vaidas Arvasevičius):

Paskaita „Vaiko motyvacijos skatinimas“ (Nuotolinių paskaitų ciklas tėvams „Atsakinga tėvystė“ Lektorius - Evaldas Karmaza, psichologas).

Paskaita „Nuo bausmių link paskatinimo: bendravimas grįstas susitarimais“ (Lektorius - Evaldas Karmaza, psichologas) 

Paskaita „5 vaikų auklėjimo principai“. (Psichologas, šeimos santykių konsusltantas Vaidas Arvasevičius).

Paskaita: „Kaip auginti laimingus vaikus“. (Psichologas Vaidas Arvasevičius).

Virtuali paskaita „Emocinio intelekto lavinimas mokykloje“

Milda Karklytė. Kaip ugdyti vaiko pasitikėjimą savimi?

Vaidas Arvasevičius. Vaikų baudimas, drausminimas, ribojimas - o gal be jų. 

 

 

Rekomenduojamos paskaitos gimnazistams:

 

            „0 laipsnių“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį per „Lietuvos ryto“ televiziją arba portale lrytas.tv

              Pilną laidos įrašą rasite adresu http://tv.lrytas.lt/zinios/gyvenimo-b...)

 
 

 

Sprendimas dėl tvarkos aprašo pakeitimo

 Mokamas valgiaraštis

15 dienų pietų valgiaraštis (pažyma)

1 savaitė                            2 savaitė                              3 savaitė

Pirmadienis                         Pirmadienis                           Pirmadienis

Antradienis                          Antradienis                            Antradienis

Trečiadienis                        Trečiadienis                           Trečiadienis

Ketvirtadienis                      Ketvirtadienis                         Ketvirtadienis

Penktadienis                       Penktadienis                          Penktadienis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  8800 40403

Individualios konsultacijos vyksta 9 kab. 
Antradieniais  1-2-3-4 pamokos
Ketvirtadieniais  5-6-7-8 pamokos
Karjeros specialistė : Irena Tutkuvienė

 

Anykščių Jono Biliūno gimnazija nuo 2012m. dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

 

Ugdymo karjerai centro tikslas :

Ugdymo karjerai programos  tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi  krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai: 

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
• organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

Ugdymo karjerai organizavimas

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo ugdymo karjeros koordinatorė Irena Tutkuvienė ir ugdymo karjerai grupė: Direktorės pavaduotoja ugdymui – Z.Mažvilienė, socialinė pedagogė – J.Baltrūnaitė.

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis tam skirtomis internetinėmis  svetainėmis (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt, ir kt.).

Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą. Mokiniai gali rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, suderintus su ugdymo karjerai  veiklomis.

Naudingos nuorodos:

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė,

www.lamabpo.lt - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui,

www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema,

www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,

www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos,

www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje,http://ec.europa.eu/ploteus/portal;

www.euroguidance.com     – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje,

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas – Profesijos vadovas,

www.stojimai.lt;

www.studijos.lt

Naujienos:

Jau veikia nauja ugdymo karjerai informacinė svetainė! 

Joje galima rasti įdomių žaidimų, testų, filmukų apie įvairias profesijas. 

Svetainės adresas: http:// http://www.mukis.lt/

Neakivaizdinės mokyklos:

Jaunųjų biochemikų, Jaunųjų ekologų, Neakivaizdinė aplinkosaugos mokykla „Žalioji studija“, Gamtos žurnalistų mokykla , Gamtos mokslų vadybos mokykla
Neakivaizdinė chemijos mokykla "Pažinimas"
Neakivaizdinė fizikos mokykla "Fotonas"
Neakivaizdinė gidų mokykla, neakivaizdinė archeologų mokykla
 

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė):

•informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
•biotechnologijos;
•ekologija;
•bankininkystė, finansų analizė;
•aptarnavimo sferos vadyba;
•energijos gamyba ir skirstymas;
•alternatyvioji energetika;
•statyba, statybinių medžiagų gamyba;

•cheminės technologijos;