ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE

 

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Sprendimas dėl tvarkos aprašo pakeitimo

 Mokamas valgiaraštis

15 dienų pietų valgiaraštis (pažyma)

1 savaitė                           2 savaitė                              3 savaitė

Pirmadienis                         Pirmadienis                            Pirmadienis

Antradienis                          Antradienis                            Antradienis

Trečiadienis                         Trečiadienis                           Trečiadienis

Ketvirtadienis                       Ketvirtadienis                          Ketvirtadienis

Penktadienis                       Penktadienis                            Penktadienis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  8800 40403

Individualios konsultacijos vyksta 9 kab. 
Antradieniais  1-2-3-4 pamokos
Ketvirtadieniais  5-6-7-8 pamokos
Karjeros specialistė : Irena Tutkuvienė

 

Anykščių Jono Biliūno gimnazija nuo 2012m. dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

 

Ugdymo karjerai centro tikslas :

Ugdymo karjerai programos  tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi  krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai: 

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
• organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

Ugdymo karjerai organizavimas

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo ugdymo karjeros koordinatorė Irena Tutkuvienė ir ugdymo karjerai grupė: Direktorės pavaduotoja ugdymui – Z.Mažvilienė, socialinė pedagogė – J.Baltrūnaitė.

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis tam skirtomis internetinėmis  svetainėmis (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt, ir kt.).

Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą. Mokiniai gali rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, suderintus su ugdymo karjerai  veiklomis.

Naudingos nuorodos:

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė,

www.lamabpo.lt - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui,

www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema,

www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,

www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos,

www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje,http://ec.europa.eu/ploteus/portal;

www.euroguidance.com     – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje,

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas – Profesijos vadovas,

www.stojimai.lt;

www.studijos.lt

Naujienos:

Jau veikia nauja ugdymo karjerai informacinė svetainė! 

Joje galima rasti įdomių žaidimų, testų, filmukų apie įvairias profesijas. 

Svetainės adresas: http:// http://www.mukis.lt/

Neakivaizdinės mokyklos:

Jaunųjų biochemikų, Jaunųjų ekologų, Neakivaizdinė aplinkosaugos mokykla „Žalioji studija“, Gamtos žurnalistų mokykla , Gamtos mokslų vadybos mokykla
Neakivaizdinė chemijos mokykla "Pažinimas"
Neakivaizdinė fizikos mokykla "Fotonas"
Neakivaizdinė gidų mokykla, neakivaizdinė archeologų mokykla
 

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė):

•informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
•biotechnologijos;
•ekologija;
•bankininkystė, finansų analizė;
•aptarnavimo sferos vadyba;
•energijos gamyba ir skirstymas;
•alternatyvioji energetika;
•statyba, statybinių medžiagų gamyba;

•cheminės technologijos;

Jolita Baltrūnaitė
Tel.:8-614 -98495
Darbo laikas: 8:00 – 15:45 val.

 

Pagalba mokiniams karantino metu: 

 • Konsultavimas: mokinių, tėvų, kuratorių, pedagogų (telefonu, TAMO , Viber, WhatsApp, Messenger).
 • Nemokamo maitinimo organizavimas: maisto produktų davinių pakavimas, mokinių  tėvų informavimas, davinių dalinimas.
 • Prevencinės, aktualios informacijos sklaida ( gimnazijos tinklapyje ir TAMO).
 • Darbui su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokytojai yra pasiruošę. Visi mokiniai turi kompiuterius.
 • Darbas su smurtu ir patyčiomis elektroninėje erdvėje (gavus apie tai informaciją, tai bus sprendžiama nuotoliniu būdu).
 • Tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas sprendžiant iškilusius klausimus (el.paštu, telefonu, TAMO , Viber, WhatsApp, Messenger).
 • Dokumentų tvarkymas ( susipažinimas su raštais,  atsakinėjimas į  juos).
 • Apklausa/os (anketavimas aktualiais klausimais).
 • Savišvieta (tobulinimasis profesinėje srityje). 

 Jeigu jums iškilo klausimų, sunkumų ar norite pasitarti, drąsiai skambinkite ir rašykite telefonu, per TAMO , Viber, WhatsApp, Messenger, telefono numeris 8614 98495.

 

 • Nemokamo maitinimo organizavimas;
 • Nemokamas mokinių pavėžėjimas;
 • Prevencinės veiklos organizavimas ir vykdymas;
 • Darbas su klasių auklėtojais: konsultavimas, informavimas;Mokinių pamokų nelankymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitų problemų sprendimas. Darbas su rizikos grupės vaikais;
 • Mokinių konsultavimas, nukreipimas psichologinės pagalbos;
 • Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinės paramos skyriumi, Švietimo skyriumi, Anykščių Psichikos sveikatos centru, Anykščių Švietimo pagalbos tarnyba, Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centru, Anykščių policija.

INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

 

Nuo 2019 m. liepos 1 d. bus priimami prašymai-paraiškos dėl nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

 

        Nemokami pietūs, nemokamas maitinimas dieninėje vasaros stovykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 183 Eur. Nemokami pietūs ir parama mokinio reikmenims įsigyti taip pat gali būti skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 244 Eur, atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos (sergant sunkiomis ligomis, nurodytomis Sunkių ligų sąraše), nelaimingo atsitikimo (gaisro, traumos atveju), netekus maitintojo, kai mokinys auga nepilnoje šeimoje, šeimoje yra 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš šeimos narių yra neįgalus.

 

        Bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos:

 1. Pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas.
 2. Pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

 

        Dėl socialinės paramos mokiniams prašome kreiptis į Anykščių r. Socialinės paramos skyrių (seniūniją) arba Anykščių J. Biliūno gimnaziją.

 

        Dėl paramos mokiniams kreipiasi vienas iš tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą.  

 

        Kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams būtina pateikti šiuos dokumentus:

        - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

        - pažymas apie gaunamas pajamas per 3 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo arba kreipimosi mėnesio pajamas;

        - teismo nutartį dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo;

        - įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduotą pažymą apie gautas lėšas vaikui išlaikyti (alimentus);

        - asmenys, vykdantys individualią veiklą ar turintys verslo liudijimus, pateikia pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą;

        - priklausomai nuo aplinkybių kitus dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

 

        1 PASTABA: jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą ar kompensacijas, pareiškėjas pateikia laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

 

        2 PASTABA: jeigu vienos šeimos vaikai lanko skirtingas švietimo įstaigas, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiamasi į vieną pasirinktą instituciją (mokyklą, seniūniją, Socialinės paramos skyrių).

 

        3 PASTABA: siekdami socialinę paramą mokiniams gauti laiku, dėl pažymų apie darbo užmokestį į darbdavį kreipkitės prieš 2 savaites.

 

        4 PASTABA: prašymai mokinio reikmenims įsigyti priimami iki 2019 m. spalio 5 d.