Kokybės krepšelis. Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Kodėl?

Mokinių pasiekimų skirtumai tarp skirtingų savivaldybių ar net tos pačios savivaldybės mokyklų yra gana dideli. Mūsų mokinių pasiekimų skirtumai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, nutolę nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių mokinių pasiekiamo vidurkio.  

Pusėje Lietuvos savivaldybių kas penktas dešimtokas nepasiekia patenkinamo matematikos lygio. Mažiau nei trečdalyje savivaldybių beveik visi mokiniai pasiekia patenkinamą lietuvių kalbos žinių lygį.

Mokinių savijauta mokyklose nėra gera. 31%. mokinių jaučiasi vieniši, 54% teigia, kad mokykloje yra patyrę patyčias.

Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokykloje. Mokykla gali labai sumažinti neigiamą nepalankaus socioekonominio konteksto įtaką ir suteikti vaikams šansą į geresnę ateitį.

Kam skiriami pinigai?

180 bendrojo ugdymo mokyklų. Lėšas gaus 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką. Tai yra tos mokyklos, kuriose nedaroma mokinių atranka, jos sugeba eliminuoti skirtumus ir skatinti mokinių pažangą. Šios mokyklos dalinsis patirtimi su kitomis mokyklomis, plės savo taikomas inovatyvias ugdymo praktikas, diegs naujas. Lėšas taip pat gauna 150 mokyklų, kuriose geros mokyklos požymių raiška yra silpna. Pastarosioms mokykloms dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepavyksta sumažinti mokinių mokymosi pasiekimų skirtumų, apskritai mokinių pasiekimai nėra geri. Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams bus sudarytas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti, o po to skiriamos lėšos.

Atrinktų mokyklų sąrašas.

Kaip atrinktos mokyklos?  

Mokykloms atrinkti buvo naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo ir mokyklų išorinio vertinimo duomenys pagal nustatytus kriterijus. Atrenkant mokyklas atsižvelgta, kokia mokinių savijauta, kokia mokyklos palaikoma kultūra, mokinių pasiekimai, ar mokytojai stengiasi padėti vaikams, atėjusiems iš socialinės rizikos šeimų, ir kt. Mokyklas atrinko švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta komisija, vadovaudamasi  Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos apraše nustatytais kriterijais. Komisiją sudarė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Švietimo padalinių vadovų asociacijos, Tėvų forumo, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovai.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo 

1 priedas

 

Džiugu, kad gamtamokslinės laboratorijos įranga įsigyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 "Kokybės krepšelis".

Ugdymo veiklos gamtamokslinėje laboratorijoje

  • Praktinė konferencija 2020-02-19
    • Integruota chemijos-fizikos pamoka „Elektrolizė“, kurios metu naudodamiesi 3D pažvelgėme į medžiagų sandarą atomo lygmeniu (fizikos mokytoja E. Taleišienė  ir chemijos mokytoja A. Šerelienė). Atlikome bandymus su elementaria elektros grandine, o vėliau papildėme ją elektrolitu. Pateikčių pagalba dėstėme teorinę dalį ir ją papildėme mokinių kurtais video siužetais. Pateikėme pavyzdžių, kaip elektrolizė pritaikoma praktiškai. Atlikome pasitikrinimo užduotis testo forma.
    • „Mokslo festivalių patirtis ir gamtamokslinės savaitės veikla“. Fizikos mokytoja Dangyra Juodelienė STEAM praktinėje konferencijoje pristatė savo ilgametę patirtį mokslo festivalyje „ Ervėlaivis žemė“. Šiame festivalyje mokytoja su mokiniais dalyvauja nuo 2016 metų. Jame kartu su gimnazistais planavo, atliko ir kitiems demonstravo įvairius eksperimentus paremtus fizikiniais dėsniais. Biologijos mokytoja Ramunė Petrusevičienė pristatė jau ketverius metus vykstančią gamtamokslinės savaitės veiklą. Ši savaitė skirta pirmokams gimnazistams, ją organizuoja gimnazijos biologijos, chemijos ir fizikos mokytojai. Gamtamokslinės savaitės metu mokiniai atlieka praktinius darbus, eksperimentus, vyksta į edukacines keliones.
    • „Praktikos darbas „Maisto rūgštingumo nustatymas“ (chemijos mokytoja R. Pilkienė). Mokytojai pagal aprašymą atliko praktikos darbą „Maisto produktų rūgštingumo nustatymas“. Jie turėjo nustatyti varškės ir pieno rūgštingumą Ternerio ar Soksleto Henkelio laipsniais ir parašyti išvadą apie šių produktų naudojimo tinkamumą. Praktikos darbo metu mokytojai išmoko naudotis pipete, susipažino su titravimo procesu, sužinojo apie maisto produktų rūgštingumo svarbą. Buvo įdomu dirbti su kitų dalykų mokytojais, atsakyti į jų klausimus. 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg