Mokytojų darbo užmokesčio fondas auga vidutiniškai 10 proc

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa 

Dėl teikiamų paslaugų įkainių švietimo įstaigose

Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą.

Dėl informacijos apie vaikus viešinimo

Visiems apie korupciją

Dėl socialinės informacinės kampanijos "Pirmiausia išklausyk"

KAIP PADĖTI VAIKUI, KURIO MAMA AR TĖTIS GIRTAUJA

SMURTO PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO  TVARKOS APRAŠAS

DĖL Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO FINANSAVIMO TĘSTINUMO IR PLĖTROS

Dėl psichologinės  pagalbos teikimo

Dėl nepilnamečių suicidinio elgesio ženklų

Įsakymas dėl antikorupcinio švietimo paskaitų ir seminarų organizavimo 

DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ

Dėl olimpiadų ir konkursų

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudėtis ir  veiklos reglamentas

Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo

Vaikų maitinimo organizavimas

*****

Spec. poreikių mokiniams  pritaikytos programos forma,

individualizuotos programos forma

Ilgalaikių planų forma

Neformaliojo švietimo plano forma

Klasės veikla

*****

Švietimo pagalbos tarnyba

 09

02

 Švietimo skyrius

11

12

01

02

„Mokytojo TV“ laidos:

Erdvė mokyklų tobulėjimui

Laidos tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei asociacijos pagrindu veikiantį Kokybės siekiančių klubą, jo teikiamas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes mokykloms ir atskiriems švietimo bendruomenės nariams, suinteresuotiems mokyklų veiklos kokybės užtikrinimu ir tobulinimu ir pripažįstantiems mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo idėją.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/kokybes-siekianciu-mokyklu-klubas.html

 

Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška

Laidos tikslas – apsvarstyti mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos reikšmę kvalifikacijos tobulinimo(si) procese.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/mokytoju-mokejimo-mokytis-kompetencijos.html

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė

Laidos tikslas – aptarti, kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai tiriami bendrojo ugdymo įstaigose, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančiose institucijose ir kaip planuojamas šių poreikių įgyvendinimas.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo.html

 

Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei

Laidos tikslas – aptarti mokyklų veiklos vertinimo poveikį veiklos kokybei, įsivertinimo ir išorinio vertinimo tarpusavio sąveiką, skatinančią mokyklos pažangą, pagalbos mokykloms poreikį ir galimybes.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo.html

 

Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms

Laidos tikslas – aptarti, kaip panaudoti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlai sudaryti.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/mokyklu-isivertinimo-duomenys.html

 

Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė

Laidos tikslas – pristatyti vertintų specialiųjų mokyklų ir mokyklų, turinčių specialiąsias klases, išorinio vertinimo duomenis.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/06/pagalba-mokiniui-mokykloje-specialiuju.html

 

Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?

Laidos tikslas – pristatyti bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą už 2016–2017 mokslo metus arba 2017 kalendorinius metus, atkreipti dėmesį į pažangos matavimo ypatybes.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/11/kaip-mokyklos-isivertina-ir-matuoja.html

 

Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės

Laidos tikslas – pristatyti pagrindines tyrimų apie Lietuvos mokyklų savarankiškumo laipsnį išvadas, pateikti įžvalgų apie realius mokyklų savarankiškumo poreikius, savarankiškumo realizavimo kliuvinių įveikimą.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/12/savarankiska-mokykla-lietuvoje-tarp.html

 

Leidiniai:

Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Leidinyje pateikiama projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ir jas konsultavusių švietimo ekspertų įžvalgos. Vienas veiksmingiausių mokytojų mokymosi būdų yra mokymasis iš kolegų, mokymasis darbo aplinkoje. Mokytojų mokymuisi taikytas „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ metodas. Projekto esmė – pasitikrinti, kokią įtaką mokytojų mokymasis daro mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams?

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Projektas-%E2%80%9EBesimokantys-mokytojai-besimokantys-mokiniai%E2%80%9C-1.pdf

 

Projektas „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“. Metodinės rekomendacijos planuojant ir organizuojant mokyklos įsivertinimą

Leidinyje apibendrinta projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ieškant atsakymų į klausimus: kokios yra konkrečios mokyklos tobulėjimo krypties gairės? Kaip mokykloje suprantama geros mokyklos sąvoka, jos rodikliai? Kokie yra jos planuojami pažangos rodikliai? Kokia yra mokyklos pasiekta pažanga? Pagrindinis šio leidinio turinys – rodiklių sampratos atskleidimas, konkretūs mokyklų pateikti pavyzdžiai su kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais bei informacijos šaltiniais.

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2017/12/Leidinys-1.pdf

 

Straipsniai:

Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė savo straipsnyje mokyklų išorinį vertinimą prilygina vizitui pas gydytoją. Mokyklų išorinis vertinimas yra priemonė, padedanti nustatyti mokyklos privalumus ir trūkumus, išryškinanti tobulinimo galimybes. Kaip teigia autorė, mokyklų išorinio vertinimo metu sukaupiama labai daug duomenų, tačiau tik naudojami duomenys kuria pridėtinę vertę. Tad kokie klausimai vis dar kyla ir po dešimties metų?

Plačiau skaitykite straipsnyje 

Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją. Švietimo naujienos, Nr. 2 (368), (5–6 p.).

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/01/02_Sv-Naujienos-368.pdf

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė savo straipsnyje išryškina svarbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmenį lyderystės mokymosi labui kontekste, apžvelgia daugiau kaip dešimtmetį vykstančius institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesus, veiklos įsivertinimą institucijoje prilygina mokymuisi.

Plačiau skaitykite straipsnyje 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai. Švietimo naujienos, Nr. 10 (376), Švietimo panorama (2–3 p.).

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/11/10_Sv-Panorama-376.pdf