Mokinys privalo:

1. Mokytis iki 16 metų bendrojo lavinimo ar kitoje formaliojo švietimo sistemos mokykloje;
2. Nuolat lankyti gimnaziją, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, atvykęs į gimnaziją po ligos tuoj pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; jei praleista daugiau kaip 2 dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą;
3. Nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;
4. Griežtai laikytis laikytis kelių eismo taisyklių;
5. Išvykti į sportines varžybas ar koncertines keliones galima tik gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus;
6. Pertraukas mokiniai leidžia gimnazijos koridoriuose, bibliotekoje, valgykloje, skaitykloje;
7. Vykdydamas praktinio darbo užduotis, laikytis saugumo technikos taisyklių;
8. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti gimnazijos bendruomenės slaugytojai reikalingus dokumentus;
9. Saugoti gimnazijos turtą:tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako materialiai; 
10. Saugoti gimnazijos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti; 
11. Atsakingai vykdyti gimnazijoje nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budintieji klasėje atsako už tvarką ir pasiruošimą darbui;
12. Laikytis higienos reikalavimų;
13. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;
14. Pamokų ir pertraukų metu dėvėti uniforminį švarką ir segėti gimnazijos ženklelį;
15. Gerbti budinčius, vykdyti jų nurodymus;
16. Drausmingai elgtis, gerbti vieni kitus, neprasivardžiuoti ir nesityčioti;
17. Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis reikiamos pamokos darbo tvarkos. Per pamokas eiti į tualetą gali tik tie mokiniai, kurie turi sveikatos sutrikimų;
18. Pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais;
19. Gerbti tėvus, nuolat rūpintis visais šeimos nariais, padėti jiems namie.

Mokinys turi teisę:

1. į nemokamą mokymą;
2. į paramą ugdytis specifinius gabumus;
3. pasirinkti mokymo (-si) programas pagal polinkius, poreikius, gabumus;
4. įgyti valstybinius standartus ir savo gebėjimus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;
5. keisti pasirinktą mokymosi kryptį pagal gimnazijoje nustatytą „tiltų“ sistemą;
6. dalyvauti svarstant ugdymo organizavimo klausimus;
7. mokytis savarankiškai ir eksternu, dalyvauti pagrindinės mokyklos pasiekimų patikrinime, brandos egzaminuose;
8. reikalauti brandos egzaminų, tolesnio mokymosi, studijų dermės garantijų;
9. gauti gimnazijos informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys;
10. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
11. gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
12. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, laisvą pasaulėžiūros formavimąsi;
13. į poilsį ir laisvalaikį;
14. turėti valstybės švietimo, ugdymo tikslų įgyvendinimą garantuojančią ugdymo priemonėmis aprūpintą, higienos reikalavimus atitinkančią mokymosi vietą, ugdytis sveikai ir saugiai;
15. burtis į jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, dalyvauti saviugdos ir saviraiškos būreliuose;
16. būti išrinkti į šalies mokinių savivaldos institucijas.

Draudimai:

1. Draudžiama į gimnaziją įsinešti ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
2. Draudžiama gimnazijos teritorijoje naudoti kvaišalus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus;
3. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliu telefonu;
4. Draudžiama įsinešti į gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
5. Draudžiama pamokos metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojui vesti pamoką;
6. Draudžiama pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto.

Mokinių skatinimas ir drausminimas:

1. Mokinių skatinimo ir drausminimo priemones renkasi gimnazijos direktorius kartu su Gimnazijos taryba.
2. Mokiniai gali būti paskatinti:
2.1. auklėtojo, mokytojo, mokyklos vadovybės padėka, pagyrimu;
2.2. gimnazijos padėka tėvams;
2.3. padėkos raštais;
2.4.išvykomis, ekskursijomis.
2.5.Mokiniai, nevykdantys savo pareigų, mokinio elgesio taisyklių, atsako pagal įstatymus, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles.
3. Drausminių priemonių sistema:
3.1. pastaba žodžiu;
3.2. svarstymas klasės kolektyve;
3.2. individualus klasės auklėtojo pokalbis;
3.3. pastaba drausmės sąsiuvinyje, elektroniniame dienyne.
4. Mokiniams gali būti skiriamos tokios gimnazijos direktoriaus drausminės nuobaudos:
4.1. įspėjimas;
4.2. papeikimas;
4.3. griežtas papeikimas;
4.4. svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje;
4.5. svarstymas Gimnazijos tarybos posėdyje, dalyvaujant mokinių tėvams;
4.6. šalinimas iš gimnazijos ypatingais atvejais(sunkus nusikaltimas, piktybinis mokinio elgesio taisyklių laužymas), gavus Švietimo skyriaus pritarimą.