PATVIRTINTA
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
direktoriaus 2005 m. rugsėjo 22 d.
įsakymu Nr V-22

JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS ETIKOS KODEKSAS

 

1.Gimnazijos kūrimas – visos bendruomenės tikslas

 

1.1. Gimnazijos bendruomenę sudaro mokiniai, mokytojai ir tėvai.
1.2. Gimnazijos veikla grindžiama demokratijos ir viešumo principais.
1.3. Gimnazijos bendruomenės tikslas – pažanga ir tobulėjimas.
1.4. Bendruomenės nariai žino savo teises ir vykdo pareigas.
1.5. Bendruomenės nariai laikosi įstatymų ir vidaus taisyklių.
1.6. Gimnazijos bendruomenė skatina aktyviausius savo narius (steigia fondus ir teikia apdovanojimus).
1.7. Gimnazijos bendruomenė tęsia ir kuria naujas tradicijas.

 

2.Elgesio ir kalbos kultūra

2.1. Bendruomenės nariai gerbia vieni kitus.
2.2. Visi laikosi visuomenės priimtų etikos normų.
2.3. Mokiniai nebėgioja iš pamokų, į jas nevėluoja mokiniai ir mokytojai.
2.4. Laikosi tvarkos valgykloje ir bufete.
2.5. Nešiukšlina gimnazijos teritorijoje.
2.6. Laikosi bibliotekos tvarkos taisyklių.
2.7. Bendruomenės nariai laikosi gimtosios kalbos kultūros normų.

3.Sveikos gyvensenos principai

3.1. Bendruomenės nariai mokyklos teritorijoje nevartoja kvaišalų (cigarečių, alkoholio, narkotinių medžiagų).
3.2. Visi laikosi higienos reikalavimų valgykloje.
3.3. Laikosi saugaus darbo taisyklių kūno kultūros, chemijos, informacinių technologijų, fizikos, technologijų ir kitose pamokose.
3.4. Laiku pasitikrina sveikatą ir pristato sveikatos pažymėjimus.
3.5. Derina protinio ir fizinio darbo krūvį, darbą ir poilsį.

4.Mokyklos turto tausojimas

4.1. Visi bendruomenės nariai saugo mokyklos inventorių, mokymo priemones, vadovėlius.
4.2. Tausoja gimnazijos patalpas, rūpinasi jų švara.
4.3. Tausoja aktų salę renginių ir diskotekų metu.
4.4. Rūpinasi aplinkos grožiu.
4.5. Už sugadintą daiktą prisiima atsakomybę ir padengia materialinius nuostolius.

5.Bendradarbiavimas ir partnerystė

5.1. Bendruomenės narių santykiai grindžiami tarpusavio pagalba, pagarba ir tolerancija.
5.2. Visi bendruomenės nariai turi teisę gauti informaciją apie gimnazijos gyvenimo įvykius.
5.3. Mokytojų tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti mokinių parlamento atstovai.
5.4. Iš I-IV gimnazijos klasių mokinių renkamas parlamentas ir prezidentas 2 metams. Prezidentas atsiskaito parlamentui.