PATVIRTINTA Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktoriaus 2013m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V - 141

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos

MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) TVARKOS APRAŠAS

1. Mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais (globėjais, rūpintojais)rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis

2. Į pažintines/poilsines keliones su tėvais(globėjais, rūpintojais) leidžiama išvykti 1 kartą per mokslo metus pamokų metu.

3. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę / poilsinę kelionę pamokų metu:

3.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas turi pateikti prašymą ir suderinti jį su klasės auklėtoju/kuratoriumi ir direktoriaus pavaduotoju;

3.2. išvykdamas į kelionę, mokinys privalo suderinti su mokytojais temas, kurias turės savarankiškai išmokti, ir grįžęs atsiskaityti per 10 darbo dienų.

4. Kai išvykimas yra suderintas su klasės auklėtoju/kuratoriumi, direktoriaus pavaduotoju ugdymui, mokinys išleidžiamas ir ruošiamas direktoriaus įsakymas, kuriuo pateisinamos praleistos pamokos. Kilus neaiškumams, dėl mokinio išvykimo galutinį sprendimą priima direktorius.

5. Mokinys gali būti neišleidžiamas į išvyką su tėvais (globėjais, rūpintojais), jei:

5.1. praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties;

5.2. laiku neatsiskaito už kontrolinius, savarankiškus ir kt. darbus;

5.3. turi nuobaudų.

6. Dėl išvykų su tėvais (globėjais, rūpintojais) praleistos pamokos skaičiuojamos, kaip praleistos dėl kitų priežasčių.