Mokinys turi turėti kiekvieno mokomo dalyko sąsiuvinius pagal reikalavimus.

•Kiekviename sąsiuvinyje turi būti paraštės.

•Sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs, aplenkti. Juose mokinys rašo nuosekliai, taisyklingai, aiškiai.

•Kalbų pamokoms mokinys naudoja sąsiuvinius linijomis, o tiksliųjų mokslų – langeliais.

•Kiekvieno sąsiuvinio antraštė užrašoma taip:

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
I b klasės mokinio (-ės)
Petro Petraičio
lietuvių kalbos darbai (matematikos darbai ir t.t.);

•Darbas sąsiuvinyje pradedamas užrašu:

klasės darbas;
namų darbas;
kontrolinis darbas;
data rašoma paraštėje;

•Konkretaus darbo nurodymai:

4 pratimas;
23 uždavinys;
227a;
3 – 2.

•Temos pavadinimu:

Justinas Marcinkevičius, jo gyvenimas ir kūryba;
šalutinių sakinių skyryba;
logaritminės nelygybės ir t.t.

•Taškas po pavadinimu nededamas.

•Kiekviena antraštė atskiriama tuščia linija, o toliau užduotis rašoma į kiekvieną eilutę.

•Skaičiai rašomi romėniškais (XX a., III tomas, Grigalius XIII …) arba arabiškais (7 kl., 1998 m., 1740 - 1796, 5 pav., …) skaitmenimis.

•Mokinys atlikdamas užduotis, pabraukia raides, skaičius, braižo lenteles, grafikus įvairių spalvų rašymo priemonėmis, išskyrus raudoną. Tik mokytojas pažymi klaidas ir ištaiso jas raudonai.

•Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų. Dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams.Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į lapelį. Jis turi būti su paraštėmis, reikiamo dydžio.

•Kontrolinių darbų sąsiuvinius mokytojas laiko klasėje. Esant reikalui, mokinys parsineša namo, o kitą pamoką vėl grąžina mokytojui.

•Mokiniai visus mokslo metus saugo vadovėlius, jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto lapų, nebrauko žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų. Pavasarį tvarkingą vadovėlį grąžina gimnazijos bibliotekai.

•Kiekvienas mokinys, gavęs vadovėlį, aiškiai įrašo savo pavardę, vardą, klasę į vadovėlio kortelę. Mokytojas įvertina vadovėlio būklę mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.

•Mokinys privalo turėti juodraštį (atskirus lapus, sąsiuvinį, užrašų knygelę).

•Pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t.t. mokiniai rašo vadovaudamiesi bendraisiais raštvedybos reikalavimais.