Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestacijos komisija:

Regina Drūsienė -  gimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė);

Nijolė Pranckevičienė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė, steigėjo atstovė);
Dalia Andriuškevičienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Birutė Tretjakova -  spec. pedagogė (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Jūratė Musteikienė – istorijos mokytoja ( komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Valdemaras Navickas - tėvų atstovas ( komisijos narys, Gimnazijos tarybos atstovas);

Dainius Žiogelis -  tėvų atstovas( komisijos narys, Gimnazijos tarybos atstovas);

Direkcinė taryba:

Pirmininkas - Regina Drūsienė,
Sekretorė - Jolita Baltrūnaitė,
Nariai - Zita Mažvilienė,
          Neringa Cimbalistienė,
          Jolita Abraškevičienė,
          Rimutė Stanislavovienė,
          Almyra Sabaliauskaitė

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas - Regina Drūsienė, direktorė;
Nariai - Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  
           Birutė Tretjakova, spec.pedagogė;
           Violeta Neniškienė, metodinės tarybos pirmininkė;
          Jolita Baltrūnaitė, soc.pedagogė;
           Agnė Švagždienė, Anykščių Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

Metodinė taryba 

Pirmininkas - Violeta Neniškienė,
Virginija Žalatkovienė - lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė,
Andrius Vitkūnas - užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkas,
Jūratė Vanagienė - tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Vida Bagdžiūnienė - gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Miglė Baltrušiūnė - menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė,
Jūratė Musteikienė - socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Jolita Abraškevičienė- klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.