Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestacijos komisija:

Regina Drūsienė -  gimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė);

Nijolė Pranckevičienė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė, steigėjo atstovė);
Dalia Andriuškevičienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Rasa Poškuvienė -   lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (komisijos sekretorė);

Jūratė Musteikienė – istorijos mokytoja ( komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Valdemaras Navickas - tėvų atstovas ( komisijos narys);

Dainius Žiogelis -  tėvų atstovas( komisijos narys);

Direkcinė taryba:

Pirmininkas - Regina Drūsienė,
Sekretorė - Jolita Baltrūnaitė,
Nariai - Zita Mažvilienė,
          Neringa Cimbalistienė,
          Jolita Abraškevičienė,
          Rimutė Stanislavovienė,
          Almyra Sabaliauskaitė,
          Alina Žvirblienė,
          Ovidija Žaltauskienė.

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas - Regina Drūsienė, direktorė;
Nariai - Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  
           Ovidija Žaltauskienė, psichologė;
           Jolita Baltrūnaitė, soc.pedagogė;
           Regina Pipirienė, Metodinės Tarybos pirmininkė,
           Irena Tutkuvienė, karjeros konsultantė,
           Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
           Alina Žvirblienė, kuratorė,
           Neringa Cimbalistienė, kuratorė,
           Jolita Abraškevičienė, kuratorė,
           Agnė Švagždienė, Anykščių Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis,  

Metodinė taryba 

Pirmininkas - Regina Pipirienė,
Gitana Bužinskienė - lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė,
Andrius Vitkūnas - užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkas,
Birutė Navikienė - tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Tadas Pilkauskas - gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Darius Mažeikis - socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Jolita Abraškevičienė- klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,
Genovaitė Tumienė - menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė,